Chuỗi khách sạn Oyo Holtes và Homes của Ấn Độ vừa huy động được thêm 1,5 tỷ USD.